FR NL

Algemene gebruiksvoorwaarden

In de volgende tekst, onder het woord « website » moet worden verstaan: site/applicatie.

Door uw toegang tot en uw gebruik van deze website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze website, of die u verkrijgt via deze website, de webpagina’s, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, heeft een louter informatief karakter en vormt geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan de informatie niet beschouwd worden als het verstrekken van advies, met inbegrip van financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.
Deze website bevat algemene informatie. U kunt de exacte omvang van de waarborgen terugvinden in de algemene en de bijzondere voorwaarden van uw contract.
Elitis Insurance zal de website naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijwerken. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.
Elitis Insurance kan echter de juistheid, de afwezigheid van fouten, de adequaatheid, de volledigheid en de actualiteit van de informatie en het materiaal op deze website of de websites waarnaar wordt verwezen, alsook de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen, niet garanderen.
Elitis Insurance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website; of voor schade die het gevolg is van het gebruik van interactieve toepassingen.
Deze website kan links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Elitis Insurance heeft geen zeggenschap over deze websites en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de kenmerken of het veiligheidsniveau van de websites waarmee de website van Elitis Insurance een link legt. Het plaatsen van links of verwijzingen door Elitis Insurance houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. Elitis Insurance biedt geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van deze site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover deze sites informatie verstrekken. Elitis Insurance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden door het gebruik van informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van deze informatie.

Intellectuele eigendom

De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Elitis Insurance of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Elitis Insurance geeft u enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de site, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, en dit enkel voor persoonlijke behoeften. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Elitis Insurance is het verboden de op en via deze website aangeboden informatie en materiaal te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt.

Verwerking van persoonsgegevens (Bescherming van de privacy)

Als gevolg van uw bezoek aan de website, kunnen uw persoonsgegevens door Elitis Insurance NV (alsook door diverse vennootschappen die deel uitmaken van de groep Elitis Insurance) verzameld en verwerkt worden en met name, maar niet uitsluitend, in het kader van een online tarificatie-aanvraag.
Elitis Insurance zal uw gegevens niet meedelen aan derden, behoudens voor zover hiertoe in haar hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat.
U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, in voorkomend geval, te laten verbeteren. U kunt zich tevens kosteloos te verzetten tegen het gebruik van de ingezamelde persoonsgegevens voor commerciële prospectie en direct marketing. U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk, met kopie van uw identiteitskart, zich ter richten naar Elitis Insurance NV (Boulevard Baudouin 1er, 25 – 1348 Louvain-la-Neuve of contact@elitisinsurance.be).

Toepasselijk recht

De dienst- en productinformatie die Elitis Insurance verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zicht toegang verschaft tot deze website of ervan gebruikt maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zicht onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website. De dienst “Online” richt zich uitsluitend tot Belgische ingezetenen.
Door uw toegang tot en uw gebruik van deze website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud onderhavige voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden door websites die u bezoekt of bepaalde e-mails die u opent. Ze worden courant gebruikt om websites te doen werken, maar ook om commerciële en marketinggerelateerde informatie naar de eigenaars van de site te sturen.
Elitis Insurance gebruikt cookies op deze site voor de volgende doelen:

Informatie over cookies

Referentiegegevens van de verantwoordelijke

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Elitis Insurance NV, Boulevard Baudouin 1er 25, B-1348 Louvain-La-Neuve, Ondernemingsnummer 0818.415.130, RPR Nijvel.
Tel: 010/23 25 04

email : contact@elitisinsurance.be